Soňky habarlar

Tokioda Aşgabatda geçjek dünýä we Aziýa çempionatlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

Aziýa-Ýuwaş umman ýaýlma goýberiş bileleşiginiň (ABU) Tokio-da geçen 56-njy Baş assambleýasynda Türkmenistanyň wekilýeti 2020-nji ýylda Aşgabatda geçjek iri sport ýaryşlaryny – Futzal boýunça Aziýa çempionatyny we Sambo boýunça dünýä çempionatyny tanyşdyrmak bilen çykyş etdi.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogpleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary Annasähet Kakaýewiň baştutanlygyndaky topar Aziýa-Ýuwaş umman ýaýlyma goýberiş bileleşiginiň agzalaryny öňde duran ýaryşlar hem-de ol ýaryşlary alyp görkezmek hukugyna eýe bolmak üçin zerur maglumatlar bilen tanyşdyrdy.

Mundan başga-da türkmen wekilýeti bilelikdäki taslamalary işläp düzmek hem-de tejribe alyşmak maksady bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirer. Tokioda geçýän ABU-nyň Baş assambleýasy ýaýlyma alyp görkezýän guramalaryň 600-den gowragyny özünde birleşdirdi.

Ýygnanyşyklarda sport ýaryşlaryny alyp görkezmekden başga hem tomaşaçylaryň ynamyna eýe bolmagyň meseleleri, maglumat bermegiň täze usullary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Ýaponiýadak duşuşyklaryň çäklerinde ABU TV-niň 8-nji festiwalynyň gala-koserti hem bolar.

ABU-nyň geçen gezekki Baş assambleýasy Aşgabatda geçirilipdi.  

www. orient.tm