Soňky habarlar

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna saýlama oýunlary boýunça ýyly öz toparynda birinji orunda tamamlady

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna saýlama oýunlary boýunça ýyly öz çykyş edýän H toparynda birinji orunda tamamlady.

Bu barada şu gün Beýrutda Liwanyň hem-de KHDR-iň ýygyndylarynyň geçiren duşuşygyndan soň mälim boldy. Ol duşuşyk 0:0 hasabynda deňlikde tamamlandy.

Şri-Lankanyň garşysyna 2:0 hasabynda gazanan ýeňişinden soň Türkmenistan 9 utuk toplady. 1 duşuşygy az geçiren Koreýa Respulikasy ondan bir utuk az toplady. Liwanyň hem-de KHDR—iň toparlary hem 8 utuk topladylar. Şri-Lankaly futolçylaryň bolsa häzirlikçe hiç utugy ýok.

2020-nji ýylda geçjek dünýä çempionatyna saýlama oýunlaryň indiki duşuşygyny türkmen futbolçylary 2020-nji ýylyň 26-njy martynda Koreýa Respublikasynyň topary bilen geçirer. Koreýa Respublikasynyň topary geçen tapgyrda oýnamady hem-de Braziliýanyň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Ol duşuşyk 0:3 hasabynda Braziliýanyň ýygyndy toparynyň peýdasyna tamamlandy.