Soňky habarlar

Tälimçi gyzyň üstünligi

Türkmenistanda karateniň döredilmeginiň 40 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde karate-do boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrunda ýaryş geçirildi.

Bäsleşikleriň dowamynda oglanlaram, gyzlaram ýaryş meýdançasynda kubok ugrundaky duşuşyklara gatnaşdylar, toparlaýyn bäsleşiklere hem tomaşa edildi.

Türkmen paýtagtynda guralan ýaryşda welaýatlaryň karateçileri-de netijeli çykyş etdiler. Şol sanda Daşoguz welaýatyna wekilçilik edýän türgen gyzlar oňat netije görkezdiler.

Şolaryň biri Daşoguz welaýatynyň ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň karate-do boýunça tälimçi-mugallymy Selbi Rozibaýewadyr. Ol kubok ýaryşyny altyn medal bilen tamamlady.