Soňky habarlar

Güýzki at çapyşyk möwsümi tamamlandy

Golaýda güýzki at çapyşyk möwsüminiň jemleýji tapgyrlary geçirildi. Şol günlerde Aşgabadyň atçylyk sport toplumy köp adamly boldy. 

Bu möwsümde atşynaslaryň alyp barýan tutanýerli işleriniň netijelerini olaryň seýisläp ýetişdiren atlary çapuw ýodasynda aýdyňlyk bilen görkezdi. 

Biri-birinden ýyndam bedewler bu möwsümde-de toýçy märekede ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Ýaryşlarda ýeňiş gazanan bedewleriň toý serpaýlaryny hormatly ýaşulularymyz ýagşy dileg-arzuwlar bilen dabaraly ýagdaýda gowşurdylar. 

Şeýle-de, güýzki at çapyşyk möwsüminiň tamamlanmagy mynasybetli geçirilen bäsleşikler Lebabyň atçylyk sport toplumynda, Mary atçylyk sport toplumynyň aýlawynda, Daşoguz atçylyk sport toplumynda hem-de Balkan atçylyk sport toplumynda ýaýbaňlandyryldy.

 «Türkmen sporty» gazeti (02.11.2019)