Soňky habarlar

WELOTREK BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY, AŞGABAT - 2021

Ýurdumyzda uly meşhurlyk gazanan sport görnüşleriniň hataryna sportuň welosiped görnüşlerini ynamly goşmak bolar. Welosiped sporty boýunça türkmen sportunyň baý taryhy bar. Şonuň bilen birlikde hem welosiped sporty Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öz taryhynyň altyn sahypalaryny ýazýar diýip aýtsak birjikde öte geçdigimiz bolmaz. 

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen her ýylyň 3-nji iýunynyň Bütindünýä welosiped güni diýlip yglan edilmegi bolsa märiban Arkadagymyzyň öňe sürýän ýörelgeleriniň dünýä ýüzünde hem uly ähmiýete eýedigini ýene bir gezek ähli aýdyňlygy bilen görkezdi. 

2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçiriljekdigi diňe bir sport hünärmenlerinde däl, eýsem-de bolsa ýurdumyzyň ähli ilatynda hem uly buýsanç duýgusyny döretdi. Munuň özi mähriban Arkadagymyzyň sporty, şol sanda welotregi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän tagallalarynyň dünýä ýüzünde uly goldawa eýe bolýandygynyň ýene bir gezek aýdyň güwänamasy boldy.

Sportuň welotrek görnüşiniň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirilmeginiň esasy sebäpleriniň biri hem Türkmenistanyň iri halkara ýaryşlaryny geçirmekde baý tejribä eýedigi hem-de şeýle iri göwrümli halkara ýaryşyny geçirmek üçin ýurtda ähli mümkinçilikleriň döredilendigi bilen baglanyşyklydyr. 

Ýaryşy ýokary derejede geçirmek üçin häzirki wagtda geçirilýän taýýarlyk işleri Türkmenistanyň öz üstüne alan jogapkärçilikli wezipesiniň – 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň abraý bilen hötdesinden geljekdigine ynam döredýär.