Soňky habarlar

Guramaçylyk toparynyň mejlisi

Türkmen paýtagtynda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndysyny taýýarlamak we 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde iri halkara sport çärelerini ýokary guramaçylykly geçirmek boýunça Guramaçylyk toparynyň mejlisi geçirildi.

Aşgabat şäher häkimliginiň mejlisler zalynda guralan mejlise Guramaçylyk toparynyň agzalary, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyny taýýarlamak we olaryň gatnaşmaklaryny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, 2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde Sambo boýunça dünýä çempionatyny, Aşgabat şäherinde Futzal boýunça Aziýa çempionatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçylyk we hukuk taýdan görülýän çäreler barada gürrüň edildi.

Şeýle-de, Sambo boýunça dünýä çempionatyny we Futzal boýunça Aziýa çempionatyny ýokary guramaçylykly geçirmek üçin ýurdumyzyň degişli edara-guramalary tarapyndan ýerine ýetirimeli işleriň toplumlaýyn meýilnamasyny taýýarlamak meselesi we ony durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýanynda pudagara işçi toparlaryny döretmek teklip edildi. Bu teklip mejlise gatnaşanlaryň goldawyna mynasyp boldy.

Mejlisiň ahyrynda oňa gatnaşanlar iri sport ýaryşlarynyň geçiriljek ýeri hökmünde Türkmenistanyň saýlanyp alynmagynyň ata Watanymyzyň sport ýurdy diýlip ykrar edilýändiginiň alamatydygyny buýsanç bilen nygtadylar.

 

 www.msy.gov.tm