Soňky habarlar

Futzal çempionatyna bagyşlanan maslahat

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň Karary esasynda Aşgabatda Futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmäge ygtyýar berilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

   Türkmenistanyň Prezidenti Kararyna laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Futbol federasiýasy hem-de Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 24-nji fewraly — 10-njy marty aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda we Sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda Futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi. 

Maslahata gatnaşanlar Türkmenistanyň sport ýurdy hökümnde at-abraýynyň barha belende galýandygyny, futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň Türkmenistanda guraljakdygynyň munuň ýene bir subutnamasydygyny nygtadylar. Olar ykrarnamanyň aňyrsynda Türkmenistanyň Prezidentiniň sporty we bedenterbiýäni ösdürmek babatda alyp barýan tutumly işleriniň ýatandygyny buýsanç bilen belläp, milli Liderimize alkyş aýtdylar.

Aşgabatda Futzal boýunça Aziýa çempionatyny geçirilmegine bagyşlanan hoşallyk maslahatlary ýurdumyzyň welaýatlaryndaky sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirlikleri tarapyndan hem geçirildi.

www.msy.gov.tm