Soňky habarlar

Aşgabatly türgenleriň üstünlikleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda sport ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär. Aşgabat şäherindäki sport mekdeplerinde zehinli türgenleri ýüze çykarmakda we ussatlyga çenli ösdürmekde Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň garamagynda 16 sany sport mekdebi bar. Sport mekdeplerinde okaýan okuwçylaryň sany – 8209. Bu sport mekdeplerinde sportuň jemi 40 görnüşi (şol sanda olaryň 23-si Olimpiýa görnüşi bolmak bilen) okadylýar. Häzirki döwürde sport mekdeplerinde 300-e golaý tälimçi-mugallymlar sportuň görnüşleri boýunça türgenleriň ýaş aýratynlyklaryna görä bölünen aýry-aýry toparlarda okuw-türgenleşik sapaklaryny geçýärler. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň garamagyndaky sport mekdeplerinde alnyp barylýan sportuň Olimpiýa görnüşlerine: futbol, gandbol, woleýbol, basketbol, erkin göreş, grek-rim göreşi, dzýudo, baýdarka we kanoede küreklemek, suwda ýüzmek, stol tennisi, tennis, badminton, boks, ýeňil atletika, ýaýdan ok atmak, welosport, gylyçlaşmak, agyr atletika, sport gimnastikasy, çeper gimnastika, karate-do, otuň üstünde oýnalýan hokkeý, nyşana ok atmak girýär. Mundan başga-da, milli görnüşlerden düzzüm, milli göreş ýaly sport görnüşleriniň bardygyny hem aýratyn bellemek bolar. 

Sportuň görnüşleri boýunça mekdep derejesinde, Aşgabat şäher derejesinde ýaryşlar, döwlet derejesinde köpçülikleýin sport çäreleri ýygy-ýygydan geçirilip durulýar. Şonuň ýaly-da, türgenlerimiziň köp sanlysy halkara ýaryşlarynda hem yzygiderli çykyş edýärler. 
Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň «Usulyýet merkezinde» sport mekdepleriniň müdirleri, okuw müdirleri we usulyýetçilerinden döredilen topar tarapyndan tälimçi-mugallymlaryň okuw-türgenleşik sapaklarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, meýilnama esasynda seminar-maslahatlar yzygiderli alnyp barylýar. 

Pursatdan peýdalanyp, türkmen sportunyň howandary, hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

www.msy.gov.tm