Soňky habarlar

Welotrek sport toplumynda Türkmenistanyň çempionaty geçiriler

2021-nji ýylda paýtagtymyzda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylyk işleri bilen birlikde türkmen türgenleriniň kämilligini artdyrmak boýunça hem birnäçe işler alnyp barylýar.
Ýakynda paýtagtymyza welotrek boýunça ýörite türgenleşik enjamynyň getirilendigini bellemek gerek. Onuň awtomatik ýagdaýda türgeniň hereketine doly gözegçilik edýändigi hem-de türgenleşigiň netijelerini kesgitläp berýändigi welosportçylarymyza ýokary netijeleri gazanmakda bahasyna ýetip bolmajak ýardam eder.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli 21 – 23-nji sentýabr aralygynda Olimpiýa şäherçesindäki Welotrek sport toplumynda geçiriljek Türkmenistanyň çempionaty taýýarlyk işleriniň bir tapgyryna öwrüler. 
Ýaryşyň netijeleri Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Birinjilige paýtagtymyzdan we ýurdumyzyň sebitlerinden köp sanly türgenleriň gatnaşmagyna garaşylýar.


 
 «Türkmen sporty» gazeti (07.09.2019)