Soňky habarlar

Dzýudo boýunça Türkmenistanyň çempionaty

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagyndaky dzýudo boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 28 – 29-njy sentýabrda paýtagtymyzda geçirilmegine garaşylýar. Onuň netijesi boýunça ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň agzalary saýlanyp alnar hem-de ýeňiji bolan türgenlere gelejekki halkara ýaryşlarda ýurdumyza wekilçilik etmek ynanylar.

Ýurdumyzda sportuň dzýudo görnüşiniň halkara derejesine çykarylmagyna uly üns berilýändigini aýratyn bellemek gerek. Dzýudoçylarymyzyň şu ýylyň dowamynda halkara Gran-Pri ýaryşlarynyň ençemesine we beýleki iri ýaryşlaryna gatnaşandygy aýdylanlara güwä geçýär.
 

«Türkmen sporty» gazeti (07.09.2019)