Soňky habarlar

  Katar dünýä çempionatynyň bosagasynda

Bu Ýakyn Gündogarda geçiriljek ilkinji dünýä çempionaty bolar.

***

Dünýä çempionatynyň esasy stadiony «Lusail» diýip atlandyrylýar. Ol dünýä çempionaty üçin ýörite guruldy. Çempionatyň finaly şol stadionda geçiriler. Onuň sygymy 80 müň tomaşaça deňdir.

***

Syýahatçylar üçin däp bolan güýmenje – Dohanyň kenarýakasynda düýeli gezelenç etmekdir.

***

Katar howa menzilleriniň golaýyndaky ýörite meýdançalarda gurlan 6000 öýjagazdan ybarat bolan janköýerlere niýetlenen obany köpçülige görkezdi.

***

Doha bazaryndaky metjidiň öňünde futbol topunda duran laçyn şekillendirilen heýkel bar. Şol ýerdäki laçyn janköýerleriň ünsüni özüne çekýär.

***

Katarda guraljak dünýä çempionatynyň resmi şekili Laib atly uçýan halydyr. Gyzykly tarapy, Laib arap dilinde «gaty gowy oýunçy» diýmekdir.

***

Katarda jemgyýetçilik ulaglary 11-nji noýabrdan bäri janköýerler üçin mugt boldy. Wagonlaryň hemmesi adaty wagon hökmünde ulanylýar.

***

Katardaky dünýä çempionatyna  2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda badalga berler.

 

Internet neşirleriniň materiallary esasynda taýýarlanyldy.