Soňky habarlar

Uniwersiadanyň woleýbol ýaryşy

«Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiadanyň gyzykly bäsleşikleri dowam edýär. Golaýda ajaýyp Uniwersiadanyň oglanlaryň arasyndaky woleýbol ýaryşy jemlendi.

Deslapky duşuşyklardan soň, toparçalardaky oýunlar ýaýbaňlandyryldy. Ýokary okuw mekdepleriň 8-siniň ýygyndy toparlary iki toparça bölünip, özara bäsleşdiler.

Ýaryşyň ýarymfinalynda türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň «Talyp sport» topary Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň «Nebitçisini» ýeňlişe sezewar etdi — 3:2. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň «Hazyna» topary bolsa Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýeçi» toparyndan üstün çykdy — 3:2.  

Üçünji orny eýelän topary kesgitlemek üçin guralan duşuşykda «Maliýeçini» ýeňen «Nebitçi» (3:2) üstünlige ýetdi. Finalda bolsa Baýram Mämmetgulyýewiň tälimçiliginde ýaryşa gatnaşýan «Talyp sport» topary «Hazynany» ýeňmegiň hötdesinden geldi. Şeýlelikde, «Talyp sport» çempion bolsa, «Hazyna» ikinji orny eýeledi.    

Hydyr ORAZMÄMMEDOW,

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň başlygy.