Soňky habarlar

Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

05.11.2022. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ählihalk bag ekmek dabarasyna badalga berildi.

Şu gezekki köpçülikleýin çärä adaty bir çäre bolman, eýsem ýurdumyzyň ekologik başlangyçlarynyň ähli halkymyz tarapyndan goldanylýandygynyň, tebigaty goramagyň we dünýäde durnukly ösüşiň bähbidine alnyp barylýan asylly işlere goşulýan anyk goşant hökmünde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli we yzygiderli işleriň nyşany boldy.

Şeýle-de, şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde guralan köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna gatnaşdy.

Ýurdumyz bagy-bossanlygyň, gür tokaýlaryň ülkesine öwrülýär. Munuň özi Diýarymyzyň ösüşiniň we täzelenmeginiň nyşanydyr. Zähmet ýaş nesli terbiýelemekde aýratyn möhüm orun eýeleýär, köpçülikleýin bag ekmek çäreleri ýaly peýdaly işler bolsa jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlanmagyna, şunuň bilen birlikde, daşky gurşawyň goralmagyna ýardam berýär we ahyrky netijeli adamyň ömür dowamlylygynyň ýokarlanmagyny şertlendirýär.

www.turkmenistan.gov.tm