Soňky habarlar

Açyk birinjilik

Golaýda 2005—2009-njy ýyllar aralygynda doglan ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň hem-de Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň agyr atletika boýunça açyk birinjiligi guraldy. Agram derejeleriň 9-sy boýunça guralan ýaryş diýseň çekeleşikli geçdi. Bäsleşige sportuň şu görnüşi boýunça bärha kämilleşýän ýetginjekleriň ençemesi gatnaşdy.

38 kilogram agram derejesinde «Olimp» orta sport mekdebinden Atabek Azamatow iň gowy netijäni görkezdi. Şol mekdepde bilim alýan ýetginjek Resul Gaýlyýew 41 kilogram agramda iň agyr agramy galdyrmagyň hötdesinden geldi. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde okaýan Dawut Kakageldiýew 49 kg-de garşydaşlarynyň ählisini ahmyrda goýmagy başardy. 55 kg agramda Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep internatyndan Şatlyk Gurbanmyradow ýeňşi elden bermedi. 61 kg-de «Olimp» orta sport mekdebiniň ýetginjekleriň arasyndaky halkara ýaryşlarda netijeli çykyş etmegi başaran okuwçysy Perhat Bagtyýarow ýeňiş gazandy. 67 kg-de hem şol mekdepden Ýusup Garahanow hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykdy. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysy Nowruz Allabergenow 73 kg-de hemmelerden rüstem çykdy. 81 kg agramda ýeňiş «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçylarynyň tarapynda boldy. Bu agramda Soltan Jafarow tapawutlandy. Paýtagtymyzyň 6-njy sport mekdebiniň okuwçysy Batyr Arazow bolsa 89 kg-de ýeňiji diýlip yglan edildi.

Ýeňijilere Hormat hatlarynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşiniň sowgatlarynyň gowşurylýan pursatlary türgenleriň buýsanjyny goşalandyrdy.

Şöhrat Baýrammyradow,

«Olimp» orta sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçi-mugallymy, ýaryşyň baş emini.