Soňky habarlar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bilen gutlaýarys!

Ata  Watanymyz Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly senesini baýram edýär. Geçen ýyllaryň içinde eziz Diýarymyz dünýäniň ösen ýurtlarynyň birine öwrüldi. 

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary  netijesinde  badalga berlen tutumly işler hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilip, ata Watanymyzyň ähli pudaklarynda durnukly ösüşlere ýetilýär. Şeýlelikde, Türkmenistan bu günki gün bütin dünýäniň üns merkezindäki döwlete öwrüldi. Şol ösüşlere Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň  agzybir işgärleri tarapyndan hem mynasyp goşant goşulýar.

Şu pursatdan peýdalanyp, Türkmenistan Watanymyzyň gysga wagtda durnukly ösýän ýurda öwrülmegi ugrunda tagalla edip, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän hormatly  Prezidentimize ak ýürekden alkyş aýdýarys.

Ähli ösüşlerimiziň ruhlandyryjysy bolan Gahryman Arkadagymyzy hem-de hormatly Prezidentimizi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy bilen mähirli gutlap, alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerinde hemişe rowaçlyklaryň hemra bolmagyny dileg edýäris!

 

www.msy.gov.tm