Soňky habarlar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli sergi

2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi öz işine başlady. Bu waka mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylary mähirli gutlady.

Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, milli parlamentiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, ýurdumyzyň işewürler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Sergi döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň mümkinçiliklerini görkezýär. Şeýle-de, sergide sportda gazanylan üstünlikler bilen tanyşmaga giň mümkinçilik döredilipdir. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň diwarlygynda türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlaryndaky üstünlikleri hakynda jikme-jik maglumat berlipdir.

www.msy.gov.tm