Soňky habarlar

Türkmen türgenleri Garaşsyzlyk baýramyny sowgatly garşyladylar

2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna mynasyp sowgat boldy.  

Türkmen sportunyň abraýyny mynasyp goran türgenlere Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Oberwert (Awstriýa) şäherinde dzýudo boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda, Berlin (Germaniýa) şäherinde karatedo boýunça geçirilen halkara ýaryşda, Pardubise (Çehiýa) şäherinde (Çehiýa) şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda hem-de Moskwa şäherinde (Russiýa) geçirilen «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryşynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

Sportuň karatedo, şotokan karate, dzýudo we sambo görnüşleri boýunça halkara ýaryşlarynda ajaýyp netijeleri gazanan türgenleriň 26-sy altyn medala mynasyp boldy. Türgenleriň 8-si ata Watanymyza kümüş medal bilen dolandy. Ýene 4 türgenimiz bürünç medal gazanmagy başardy.  

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar baradaky aladasy, sporty ösdürmek boýunça döwlet tarapyndan berilýän goldawlar türkmen türgenlerini täze ýeňişlere ruhlandyrýar. 

www.msy.gov.tm