Soňky habarlar

Kristina Şermetowa — V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň kümüş medalçysy

Türkmen türgenleri Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda ajaýyp netijeleri görkezýärler. Biziň agyr atletika boýunça ýygyndy toparymyzyň agzasy Ýulduz Jumabaýewanyň üstünligi hakyndaky habary sport muşdaklaryna ýetirenimize kän wagt geçenok.

Konýadan gelip gowşan nobatdaky hoş habar bolsa Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-nji sport mekdebiniň tälimçisi Kristina Şermetowanyň ýeten üstünligi bilen bagly. 55 kg agram derejesindäki ýaryşda çykyş eden ildeşimiz üç medala mynasyp boldy. Kristina silterläp götermekde 89 kg agyrlygy galdyryp, altyn medal gazandy. Ştangany itekläp götermekde bolsa 105 kg agramlyk netije bilen kümüş medal eýeledi. Iki görnüşiň jemi boýunça 194 kilogramlyk netije bolsa oňa ýaryşyň kümüş medalyny getirdi.