Soňky habarlar

Türkmenistanyň Döwlet Baştutany Milli Olimpiýa komitetiň Prezidentligine saýlanyldy

2022-nji ýylyň 10-njy maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine biragyzdan saýlanyldy.

Nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde milli sportumyz hil taýdan täze derejelere çykdy. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, «Amul — Hazar» halkara awtorallisi hem-de 2018-nji ýylda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ata Watanymyzyň sportda ýeten belent sepgitleriniň görkezijileridir.

Türkmen türgenleriniň abraýly halkara ýaryşlara yzygiderli gatnaşmaklary hem-de üstünlik gazanmaklary Türkmenistanyň sport babatda alyp barýan döwlet syýasatynyň aýdyň miwesidir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna hem-de XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça Guramaçylyk toparynyň döredilendigi we onuň düzüminiň tassyklanandygy bellenildi.  

Şulardan ugur alnyp, milli sportuň hem-de Halkara Olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine, dünýäde Watanymyzyň sport abraýyny belende galdyrmaga goşan saldamly goşandyny nazara alnyp, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy.

Şeýle hem mejlisiň gün tertibiniň çäklerinde guramaçylyk meselelerine seredildi.

Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň mejlisiniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

www.tdh.gov.tm