Soňky habarlar

Ýaşlar syýasaty — halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry

Şu hepdäniň çarşenbe güni Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Özbegistan Respublikasynyň Ýaşlar işleri baradaky agentliginiň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar iki ýurduň arasyndaky barha ösdürilýän hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýaşlar syýasatyna berilýän üns barada bellediler. Ýaşlar syýasaty ugrunda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler duşuşygyň esasy mazmunyny düzdi. Şunlukda, taraplar şu ýylyň 18—21-nji maýy aralygynda Özbegistan Respublikasynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Ýaşlar forumynyň işini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu forumyň türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ýaşlar syýasaty ugruny ösdürmekde täze sepgit boljakdygy barada duşuşyga gatnaşyjylar bellediler. Mundan başga-da, taraplar maslahatyň barşynda Ýaşlar syýasaty babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen, iki dostlukly ýurtlaryň arasynda geçirilýän festiwallara, sergilere, ýarmarkalara, maslahatlara, simpoziumlara, seminaralara ýaşlaryň gatnaşygyny ösdürmegiň zerurlygy barada hem durup geçdiler.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar geljegi uly bolan türkmen-özbek gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem gülläp ösjekdigine ynam bildirdiler.

«Türkmen sporty» gazeti.