Soňky habarlar

Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak milli federasiýasynyň saýty döredildi

Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak milli federasiýasynyň saýty döredildi. Onda habarlar üç dilde — türkmen, iňlis we rus dillerinde ýerleşdirilip, «archery-tkm.art« internet salgysy boýunça hereket edýär. 

Saýta girýänler diňe bir Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak milli federasiýasy baradaky gyzykly habarlar bilen däl, eýsem sportuň bu olimpiýa görnüşi boýunça türgenleşmäge hem ýazylyp bilerler.

Sportuň ýaýdan ok görnüşi Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak milli federasiýasy 2015-nji ýylda Adalat ministrliginde hasaba alnan (registrasiýa) pursatyndan soň gaýtadan dikeldildi. Şol ýyl Bangkokda geçirilen kongresde Milli federasiýa ýaýdan ok atmak boýunça Aziýa federasiýasynyň (AAF) düzümine girizildi, 2017-nji ýylyň oktýabrynda bolsa Mehikoda geçirilen kongresde ýaýdan ok atmak boýunça Halkara federasiýasynyň (FITA) doly ygtyýarly agzasy boldy.

Federasiýa döredilenden soň, Aşgabatda, Maryda we Daşoguz welaýatlarynda ýaýdan ok atmak boýunça klublar döredilip, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda sportuň bu görnüşi boýunça hünärmenler taýýarlanyp başlandy.

Milli federasiýanyň häzirki wagtdaky esasy maksady 26-njy iýun — 7-nji iýul aralygynda Çenduda (Hytaý) geçiriljek 31-nji Bütindünýä tomusky Uniwersiada we 10 — 25-nji sentýabr aralygynda Hançjouda (Hytaý) guraljak 19-njy tomusky Aziýa oýunlaryna, şeýle-de 9 — 19-njy awgust aralygynda Konýada (Türkiýe) geçirilmegi meýilleşdirilýän 5-nji Yslam raýdaşlyk oýunlaryna ýaý atyjylary taýýarlamak bolup durýar.

www.turkmenistan.gov.tm