Soňky habarlar

Aşgabatda geçirilen çagalar tennis festiwaly tamamlandy

Aşgabatda Bütindünýä saglyk gününe we Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çagalar tennis festiwaly   tamamlandy. Bu barada www.ttf.gov.tm saýty habar berýär.

 Üç günüň dowamynda, ýagny 14-nji aprelden 16-njy aprel aralygynda çagalar we ýetginjekler ýaş toparlarynyň 5-sinde özara bäsleşdiler. Ýaryşa 150 çaga we ýetginjek gatnaşdy. Ýeňijiler guramaçylaryň taýýarlan baýraklaryna mynasyp boldular.

Açyk sapak görnüşinde geçirilen çäräniň ikinji bölüminde ähli gyzyklanýan çagalar, özlerini tennisçi hökmünde synap gördüler, ussatlyk sapaklaryna we ýaryşlara gatnaşdylar. Olara guramaçylardan ýadygärlik baýraklar we sowgatlyklar gowşurdylar. Sport baýramyna türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň 300-den gowragy gatnaşdy.

Festiwalyň guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Tennis federasiýasy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ICEUNISEF) wekilhanasy çykyş etdi.