Soňky habarlar

Türkmen hokkeýçileri dünýä çempionatynda Taýwanyň ýygyndysyny utdular

Türkmenistanyň hokkeý milli ýygyndy topary Lýuksemburgda geçýän dünýä çempionatynda Taýwanyň ýygyndysyny 4:2 hasabynda utup, dünýä ýaryşynyň üçünji diwizionynyň güýçli «А» toparynda galmagy başardy.

Bäş ýygyndynyň gatnaşmagynda Kokelşýoe şäheriniň buzly arenasynda geçýän bäsleşikde toparlaryň ikisem ýaryşy şowsuz başladylar. Başdaky iki oýunda taýwanlylar Birleşen Arap Emirliginiň toparyndan 2:10 we Türkiýäniň toparyndan bolsa 2:6 hasabynda utuldylar.

Ýurdumyzyň hokkeýçleri birinji duşuşykda Kanadaly tälimçi Dewid Riçiň ýolbaşçylyk edýän, GDA döwletlerinden gelen, ýurduň hokkeý çempionatynda çykyş edýän oýunçylar bilen güýçlendirilen BAE-iň toparyndan 4:10 (2:4, 1:4,1:2) utuldylar. Ikinji oýunda Lýuksemburgyň toparyndan diňe goşmaça wagtda 4:5 (2:2, 1:2, 1:0. ОТ: 0:1) utulanlygy bilen bagly bir utuk gazandy. Şonuň üçin öňde duran oýun dünýä ýaryşynyň üçünji diwizionynyň güýçli «А» toparynda galmak üçin örän wajypdy.

Üç ýyl ozal Sofiýada (Bolgariýa) geçen dünýä çempionatynda Türkmenistanyň we Taýwanyň toparlary öz aralarynda duşuşyk geçirdiler, şonda taýwanlylar goşmaça wagtda 5:4 hasabynda ýeňiş gazanypdylar.

Lýuksemburgda geçýän dünýä çempionaty 2022 garşydaşlaryň ikinji duşuşygy biziň toparymyz üçin şowsuz başlandy, oýnuň birinji bölüminden soň toparymyz – 0:2 utulýardy.

Şeýle-de bolsa ikinji 20 - minutlykda ildeşlerimiz oýnuň gidişini ele aldylar we Begenç Döwletmyradowyň, Arslan Amanowyň we Pawel Barkowskiniň uran dogry urgulary bilen Taýwanyň toparynyň derwezesine üç gol geçirildi. Oýnuň jemleýji böleginde Aleksandr Wahowski ýeňiş nokadyny goýdy.

Şeýlelik-de, Baýram Allaýarowyň tälim berýän oýunçylary 4:2 hasabynda utuş gazanyp, «В» toparyna geçmek howpundan halas boldular.

Soňky oýnuň öň ýanynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary 4 utuk bilen Lýuksemburgyň (2 utuk) we Taýwanyň (0 utuk) toparlaryndan geçip, üçünji ýerde, ikinji ýerde bolsa 6 utuk bilen türk hokkeýçileri barýar.

BAE-iň topary barada aýdylanda bolsa, ol Türkiýäniň toparyny 13:4 we Lýuksemburgyň toparyny 8:1 hasabynda utup, 12 utuk bilen wagtyndan öň birinji ýeri eýeledi we indiki ýylda dünýä çempionatynyň ikinji diwizioniniň «B» toparynda çykyş etmäge hukuk gazandy.

Dünýä çempionaty-2022 üçünji diwizioniniň «А» toparynda Türkiýe-Türkmenistan we Lýuksemburg-Taýwan toparlarynyň oýunlary bilen tamamlanar, olaryň netijesi boýuça kümüş we bürünç medallaryň eýeleri kesgitlener.

www.turkmenistan.gov.tm