Soňky habarlar

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ýylyň jemini jemledi

Uly tennis ýurdumyzda sportuň çalt ösýän görnüşleriniň biridir. Muňa tennis bilen meşgullanýan adamlaryň, tejribeli tälimçileriň bu sportuň esaslaryny öwredýän tennis guramalarynyň sany hem şaýatlyk edýär.

Türkmenistanda uly tennisiň çalt ýaýramagynda Tennis federasiýasynyň ähmiýeti uludyr, ol Halkara tennis federasiýasy bilen bilelikde (ITF) uly işler alyp barýar.

Ýylyň jemlerine bagyşlanyp golaýda geçirilen maslahatda Federasiýa tälimçiler düzümine, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerine sport esbaplaryny – tennnis pökgüleriniň 1359-syny, raketkalaryň 40-syny, torlary berdi. Olar uly tennis milli mekdebiniň kämilleşmegine, geljekki türgenleri taýýarlaýan tälimçileriň hünäriniň ýokarlanmagyna ýardam eder.

Soňky ýyllarda türkmen tennisçileriniň halkara ýaryşlarynda gowy netijeler görkezýändigini bellemek gerek. Meselem, 2021-nji ýylyň oktýabrynda Bahreýnde geçirilen Dewisiň Kubogy ugrunda ýaryşda Aziýa we Okeaniýa ýurtlary 4-nji toparda Türkmenistanyň ýygyndysy üç ýeňiş gazanyp, diňe BAE-niň toparyndan ýeňildi. Bäsdeşleri gowşak bolmasa-da, ildeşlerimiz olara mynasyp bäsdeş boldular. Netijede türkmen ýygyndysy öz toparynda birinji orny eýeledi.

2022-2023-nji ýyllara Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) komitetlerine we komissiýalaryna saýlawlarda Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň baş sekretary Eziz Döwletow  Dewisiň Kubogy we Billi Jin Kingiň Kubogy ugrunda ýaryşlary geçirmek boýunça ITF-iň prezidentiniň ýanyndaky halkara iş toparyna saýlandy.

Türkmenistanyň tennis federasiýasy ilkinjileriň biri bolup resmi web saýtyny işe girizdi, ol sport muşdaklaryna eziz Diýarymyzda we dünýäde soňky tennis habarlaryny bilmäge mümkinçilik berdi.

www.turkmenistan.gov.tm