Soňky habarlar

Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda 2021-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakyndaky Kararynyň kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

  Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň uly mejlisler zalynda guralan maslahatda çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň Gahryman Arkadagymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän ynsanperwer syýasatynda öz beýanyny tapýandygyny buýsanç bilen bellediler.

Maslahatda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň dünýäde parahatçylygy we ynanyşmagy berkarar etmek ugrunda öňe sürýän başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň gyzgyn goldawyna mynasyp bolýar. Bu bolsa milli Liderimiziň başlangyçlarynyň halkara derejesinde ykrar edilendigini görkezýär we ata Watnymyzyň dünýä giňişligindäki ornuny has-da berkidýär.

Hoşallyk maslahatyna gatnaşanlar ähli watandaşlarymyzy Täze ýyl baýramy bilen gutlap, Gahryman Arkadagymyza ak ýürekden alkyş aýtdylar.

 

www.msy.gov.tm