Soňky habarlar

«Deňizçi» futzal boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

 «Deňizçi» toparynyň futzalçylary Aşgabatda tamamlanan milli Ýokary ligada ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň çempiony diýen ada eýe boldular. Iki aýlawly ýaryşda birinjilik ugrunda 8 topar bäsleşdi.

Çempionlygyň ykbaly soňky tapgyrda çözüldi. Onda «Deňizçi» topary «Gümrükçi» topary bilen deňme-deň (8:8) oýnap, 35 utuk toplady we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» toparyndan bir utuk öňe geçdi. 21 utuk toplan Döwlet gümrük gullugynyň «Gümrükçi» topary üçünji orny eýeledi.

Milli Ýokary ligada ýeňiji bolandan soň, «Deňizçi» futzal boýunça AFK-nyň 2022-nji ýylda geçiriljek Klub çempionatyna – Aziýa Futbol Konfederasiýasy tarapyndan her ýyl geçirilýän ýaryşa ilkinji gezek gatnaşmaga hukuk gazandy.

«Deňizçi» futzal topary 2009-njy ýylda döredilip, 2011-nji ýylda hünärmen klub derejesini aldy.

Türkmenistanyň çempionatyna «Deňizçi» 2009-njy ýyldan bäri yzygiderli gatnaşyp gelýär we ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy. Ondan öň Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň topary şeýle üstünligi 2015-nji ýylda gazanypdy. Hazar ýakasyndaky şäheriň futzal toparyny bu ýeňşe 2011-nji ýyldan bäri yzygiderli işleýän baş tälimçi Ýakup Öwezow alyp bardy. «Deňizçi» onuň ýolbaşçylygynda milli çempionatyň iki gezek (2014-nji we 2018-nji ýyllarda) kümüş medala, üç gezek (2012-nji, 2019-njy we 2020-nji ýyllarda) bürünç medala, iki gezek (2016-njy we 2018-nji ýyllarda) Türkmenistanyň kubogyna mynasyp boldy we bir gezek ýurdumyzyň Baş kubogynyň aýgytlaýjy oýnuna (2019-njy ýylda) gatnaşdy.

Dört ýyl mundan ozal Ýakup Öwezowyň Türkmenistanyň Ýapyk binalarda we söweş sungat boýunça V Aziýa oýunlarynda çärýek finala çykan milli ýygyndysy bilen işleşmekde ýaponiýaly baş tälimçi Keoheý Nakamurä bilen bile işläpdi.

Türkmenistanyň 2021-nji ýyldaky Futzal ýokary ligasynyň netijelerine görä, ýeňiji toparyň tälimçisi Ýakup Öwezow «Iň gowy tälimçi», «Deňizçiniň» derwezeçisi Meretgeldi Baýramow bolsa «Iň gowy derwezeçi» baýragyna mynasyp boldular.

Birinjilik ugrundaky ýaryşlarda iň köp top geçirenleriň arasynda birinji orny hersi 22 top geçiren Mülkaman Annagulyýew («Köpetdag») bilen Abdylla Nursähedow («Deňizçi») paýlaşdylar.

www.tdh.gov.tm