Soňky habarlar

Wepaly Täze ýyly garşylaýar

Bu günki günde Diýarmyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň XXVI ýyllyk toýuny toýlan watandaşlarymyz 2022-nji ýyly uly dabara bilen garşylamaga taýýarlanýarlar. Baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň binasynyň öňünde hem Täze ýyl arçasy oturdyldy.  

Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany hökmünde saýlanyp alnan türkmen alabaýynyň şekilindäki Wepaly beýleki iri ýaryşlaryň hem aýrylmaz aýratynlygyna öwrülipdi. 2021-nji ýylyň ahyryna bolsa ol täze ýyly mynasyp garşylamak üçin toý lybasyna giren paýtagtymyzyň köçelerine, has dogrusy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň binasyny bezeýän täze ýyl arçasynyň degresine bezeg berdi.

Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri türgenlerimizi hemişe baýrakly orunlary eýelemäge borçlandyrýar. Şonuň üçin hem Wepalynyň şekilini synlan mahalyň hakyda dolýan nurana pursatlaryň şu günüň durmuş hakykatydygyna buýsanýarsyň.