Soňky habarlar

Sport ýaryşlary dowam edýär

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalarda 2021-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän sport çäreleriniň Meýilnamasy tassyklanylyp, Aşgabatda we paýtagtymyzda degişli işler geçirilýär.

2021-nji ýylyň dekabr aýynda welaýatlarda we Aşgabat şäherinde guramak meýilleşdirilen sport çäreleriniň jogapkärleri bellenilip, olaryň tagallasy bilen ýaryşlar ýokary derejede geçirilýär.

Aşgabat şäherinde geçirilýän baýramçylyk bäsleşikleri 29-njy dekabra çenli dowam eder. Şeýle-de, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda hem sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikler, welaýatlaryň birinjilikleri dowam edýär.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň guraýan sport çärelerinde oglanlar we zenanlar sportuň dürli görnüşleri boýunça çykyş edip, öz başarnyklaryny görkezýärler. Şol sport ýaryşlary dekabr aýynyň ahyrynda tamamlanar.

 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň

 Sport çärelerini guramak we utgaşdyryş guramasy.