Soňky habarlar

Hyzmatdaşlyk pugtalanýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda we baştutanlyk etmeginde paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirildi.

Halkara maslahatynyň dowamynda ençeme halkara guramalary, ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasy we onyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça halkara resminamalaryna gol çekildi.

Olaryň arasynda  «Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistan boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna», şeýle-de «Ýaşlaryň 2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmäge, gender deňligini we ýaşlaryň gatnaşmagyny ilerletmäge gurallaryny pugtalandyrmak» atly taslamany ýerine ýetirmegiň Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň arasyndaky 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çekildi. Bu hem durnukly Ösüş Maksatlarynyň görkezijilerinden ugur alyp, halkara tejribesini ornaşdyrmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda bu abraýly halkara guramasynyň Çagalar gaznasynyň we Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň hukuk binýady bolup subut edýär.

Ýalkapberdi AŞYRMYRADOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň halkara gatnaşyklary bölüminiň baş hünärmeni.