Soňky habarlar

«Altyn asyr» – futbol boýunça Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony

Aşgabadyň «Altyn asyr» toparynyň futbolçylary «Türkmenistanyň çempiony» diýen ady gorap sakladylar. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň topary bu üstünligi möhletinden öň, milli çempionatyň gutarmagyna iki tapgyr galanda, onuň söbügini basyp gelýän «Ahal» öz meýdançasynda «Köpetdag» bilen deňe-deň (2:2) oýnandan, «Altyn asyr» bolsa öz meýdançasynda «Aşgabady» 4:0 hasaby bilen utanyndan soň gazandy.

Paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynyň «Sport toplumy» stadionyndaky oýun 2018-nji ýyldaky AFK kubogynyň finalçysynyň esli artykmaçlygy bilen geçdi. Eýýäm 2-nji minutda Selim Ataýew «Altyn asyry» öňe çykardy – 1:0. Ýene 11 minutdan Rahman Myratberdiýew üstünligi iki esse artdyrdy.

Oýnuň ikinji ýarymynda ýer eýeleri hüjümi dowam etdirdiler we derwezä ýene iki top geçirdiler. Ilki bilen, 50-nji minutda Merdan Muhadow, ýene 10 minutdan bolsa Begençmyrat Myradow «Aşgabadyň» derwezesine dördünji topy gönükdirdi.

«Altyn Asyryň» peýdasyna hasap has uly bolup bilerdi. Şeýle-de bolsa, 68-nji minutda Berdymyrat Rejebow jerime urgusyndan peýdalanyp bilmedi.

Şeýlelik-de, milli çempionatda ýeňiji bolan «Altyn Asyr» 2022-nji ýylda AFK çempionlar ligasynda Türkmenistana wekilçilik etmek hukugyny gazandy.

«Altyn asyr» milli çempionatda 2008-nji ýyldan bäri çykyş edýär, özem yzly-yzyna sekizinji gezek çempion bolýar. Türkmenistanyň Kubogynyň bäş gezek, ýurdumyzyň Naýbaşy kubogynyň bolsa 7 gezek ýeňijisini bu üstünlige 45 ýaşly Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew alyp bardy.

12 tapgyrdan soň 23 utuk toplan «Ahal» we Türkmenbaşynyň 20 utuk toplan «Şagadamy» kümüş medala dalaş edýärler.

«Kopetdag» bilen geçirilen bäsleşikde Ylýas Akyýewiň oýundan çykarylmagy sebäpli, 69-njy minutdan başlap, köplükde oýnan «Ahal» diňe oýnuň ikinji ýarymyna goşulan wagtyň ýedinji minutynda Bagtyýar Gürgenowyň öz derwezesine geçiren topy bilen ýeňlişden halas boldy. Şu oýunda, birneme öňräk, 80-nji minutda «Ahalyň» goragçysy Şöhrat Söýünowyň-da topy öz derwezesine girizendigi bellärliklidir. Şondan öň «Köpetdagda» Ýazgylyç Gurbanow (39-njy minut), «Ahalda» bolsa Meýlis Diniýew (47-nji minut) tapawutlandy.

Bu tapgyrda «Şagadam» Maryda kynlyk bilen «Energetikden» üstün çykdy – 3:2. Ýeňiji tarapdan Kerim Hojaberdiýew iki top geçirdi (14-nji we 60-njy minutlar), ýene bir topy bolsa Mekan Aşyrow (18-nji - jerime urgusyndan) tora girizdi. Utulan tarapdan Tirkiş Muhammetberdiýew (26-njy) we Orazgeldi Seýidow (63-nji) tapawutlandylar.

Ilkinji üçlükden 4 utuk yza galýan «Merw» bu tapgyrda Kemal Annamuhamedowyň (6-njy minut) we Pirmyrat Gazakowyň (47-nji) tagallalary netijesinde myhmançylykda Balkanabadyň «Nebitçisinden» üstün çykdy – 2:0.

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň oýunlary 16-njy dekabrda geçiriler. Şol gün «Aşgabat» – «Ahal», «Köpetdag» – «Şagadam», «Nebitçi» – «Energetik» we «Merw» – «Altyn asyr» toparlary oýnarlar.

Türkmenistanyň futbol çempionaty 19-njy dekabrda tamamlanar.

www.turkmenistan.gov.tm