Soňky habarlar

Türkmen-gazak sport hyzmatdaşlygy

Gazagystanda çykyş eden türkmen futbolçylaryndan düzülen mysaly ýygyndy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň sport babatda hem durnukly ösdürilýänligi özara hyzmatdaşlygyň barha ilerleýändiginden habar berýär.

Dürli ýyllarda türkmen türgenleriniň Gazagystanda, gazagystanly sport hünärmenleriniň Türkmenistanda üstünlikli işländikleri sport babatdaky hyzmatdaşlygyň baý taryhynyň bardygyny görkezýär.

Şonuň üçin hem Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna gabatlap, «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» elektron goşundysynyň sport synçylary tarapyndan dürli ýyllarda Gazagystanda çykyş eden türkmen futbolçylaryndan mysaly ýygyndy düzüldi.

Olaryň arasynda birnäçe ýyl mundan ozal çykyş eden futbolçylaram, häzirki wagtda çykyş eden oýunçylaram bar. Bu bolsa iki döwletiň sport babatdaky hyzmatdaşlygynyň sene ýazgysynyň onlarça ýyl ozal başlanandygyny aýtmaga esas berýär.

Gazagystanyň çempionatynda çykyş eden türkmen legionerlerinden düzülen mysaly ýygyndy:

Derwezeçi: Witaliý Kafanow («Kaýrat», 1992-1993) 

Goragçylar: Ýuriý Bordolimow («Kaýrat», 1999-2000), Goçguly Goçgulyýew («Kaýrat», 2006), Jumadurdy Meredow («Irtyş», 2001), Didar Hajyýew, («Akjaýyk», 2013).

Ýarymgoragçylar: Arslanmyrat Amanow («Irtyş», 2014), Ruslan Mingazow («Kaspiý» häzirki wagtda), Artur Geworkýan («Ýesil-Bogatyr*», 2005-2006).

Hüjümçiler: Rejepmyrat Agabaýew («Atyrau», 2002-2005), Didargylyç Urazow («Irtyş», 2004-2006), Wladimir Baýramow («Tobol» 2009).

Baş tälimçi: Gurban Berdiýew («Kaýrat» häzirki wagtda).

Bellik. «Ýesil-Bogatyr» häzirki wagtda «Kyzyl-Žar» adyny göterýär.