Soňky habarlar

Sport muzeýine syýahat

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan dörän «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanan edebi eseriň tanyşdyrylyş dabarasyna ministrligiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hünärmenleri gatnaşdylar. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport muzeýine syýahat etdiler.

Sport muzeýine gezelenç etmek bilen dabara gatnaşyjylar 2017-nji ýylda ýurdumyzda ýokary derejede geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna, 2018-nji ýylda geçirilen «Amul-Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşyna hem-de Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna degişli bolan nyşanlar, sowgatlyklar, maglumatlar, hormatly Prezidentimize halkara sport guramalary tarapyndan gowşurylan sylaglar, şahadatnamalar, türkmen türgenleriň gazanan medallary bilen tanyşdylar.

Sport muzeýinde ýerleşdirilen medallardyr kuboklar ýurdumyzda sport ulgamynda gazanylýan üstünlikleriň subutnamasy bolup durýar. Türgenlerimiziň gazanýan ýeňişleriniň her biri türkmen sportynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar.

Ýalkapberdi AŞYRMYRADOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň esasy hünärmeni.