Soňky habarlar

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) CAFA-nyň çempionatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatyna gatnaşmak üçin Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherine ugur aldy diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär.

CAFA-nyň çempionatynyň Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Eýranyň, Özbegistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Owganystanyň ýetginjekler ýygyndylarynyň (U16) gatnaşmagynda geçirilýändigini ýatladýarys. Duşenbe hem-de Gissar şäherleriniň merkezi stadionlarynda geçiriljek çempionata 26-njy iýulda badalga berlip, 1-nji awgustda tamamlanar. Ýeňiji bir aýlawda geçiriljek bäsleşikde kesgitlener. Çempionatyň on duşuşygy Duşenbäniň merkezi stadiony kabul etse, bäş duşuşyk Gissar şäheriniň merkezi stadionynda oýnalar.

CAFA-nyň çempionatynda Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Batyr Şyhyýewiň tälimçiliginde çykyş eder. Bu bäsleşik biziň ýetginjekler ýygyndymyza 16-22-nji sentýabr aralygynda Daşkentde geçiriljek Aziýanyň çempionatynyň saýlama tapgyryna özboluşly taýýarlyk bolar. Aziýa çempionaty-2020-niň saýlama tapgyrynyň “B” toparçasynda çykyş edýän ýetginjekler ýygyndymyzyň garşydaşlary Özbegistanyň, Hindistanyň hem-de Bahreýniň ýygyndylary bolar.