Soňky habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde hormatly Prezidentimiz şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda halkymyza sowgat eden «Garaşsyzlyk – bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabara Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň, sport mekdepleriniň wekilleri, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymlary we talyplary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdy.

Çykyş edenler «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda milli Liderimiziň halkymyza sowgat beren bu kitabynyň uzak asyrlaryň dowamynda ençeme beýik döwletleri esaslandyran türkmen halkynyň täze taryhyna bolan syýahatdygyny bellediler.

Şeýle-de, dabara gatnaşanlar parahatçylygyň we durnuklylygyň höküm sürýän ýurdunda ilatyň durmuş derejesiniň we hal-ýagdaýynyň gyşarnyksyz ösüşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öňe sürülýän taglymatyň aýdyň şaýadydygyny nygtap geçdiler.

Dabaranyň ahyrynda çärä gatnaşanlar türkmen halkyna beren ajaýyp edebi sowgady üçin Türkmenistanyň Prezidentine çäksiz minnetdarlyklaryny bildirdiler.

       www.msy.gov.tm