Soňky habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Garaşsyzlyk – bagtyýarlyk» ady bilen Garaşsyzlyk baýramynyň 30 ýyllyk senesiniň bosagasynda çapdan çykan täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabarada çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň kitabynyň türkmen halkynyň täze taryhyna özboluşly syýahatdygyny belläp geçdiler. Kitapda ikinji müňýyllygyň ahyrynda döredilen türkmen döwletiniň dünýäniň syýasy kartasynda mynasyp orny eýeläp, türkmen halkynyň täze taryhy eýýamy başdan geçirýändigi beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlyk we onuň gözbaşy hakynda pikir ýöredip, Türkmenistanyň döwlet özbaşdaklygynyň esasynda barha artýan halkara abraýynyň ýatandygyny aýdýar.

Döwlet baştutanymyzyň täze kitaby Türkmen döwlet neşirýat gullygy tarapyndan ýokary poligrafiýa usulynda çap edilip, giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenildi. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem guraldy.

www.msy.gov.tm