Soňky habarlar

Döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy

Aşgabat. 26.09.2021. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna we döredijilik wekillerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de hormatly atlary dakmak dabaralary boldy.

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda sport ulgamynda çeken tutanýerli zähmeti bilen tapawutlanan, türkmen sportunyň ösmegine mynasyp goşant goşan hünärmenleriň ençemesi medallardyr hormatly atlar bilen sylaglanyldy.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bosagasynda bolup geçen döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy watandaşlarymyzyň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy.

 Sylaglaryňyz we hormatly atlaryňyz gutly bolsun, mähriban watandaşlar!

www.msy.gov.tm