Soňky habarlar

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan maslahat

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mejlisler zalynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi.

Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler Garaşsyzlyk ýyllarynda Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek babatda alnyp barylýan işler dogrusynda buýsançly gürrüň etdiler.

Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda Türkmenistan döwletimizde olimpiýa hereketini ösdürmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatynda alnyp barylýan işleriň gözbaşynda duran Gahryman Arkadagymyza alkyş aýtdylar.

www.msy.gov.tm