Soňky habarlar

Şanly senä bagyşlanan sergi

2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Bu waka mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylary mähirli gutlady.

Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, milli parlamentiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, ýurdumyzyň işewürler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Sergi döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň mümkinçiliklerini görkezýär. Şeýle-de, sergide sportda gazanylan üstünlikler bilen tanyşmaga giň mümkinçilik döredilipdir. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň diwarlygynda türkmen türgenleriniň Olimpiýa üstünlikleri hakynda jikme-jik maglumat berlipdir.

www.msy.gov.tm