Soňky habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň taryhy barada ýaşlar üçin umumy sapak geçdi

01.09.2021. Paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde hormatly Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçdi.

Döwlet Baştutanymyz talyplary we okuwçylary ýurdumyzda bellenilýän uly baýramçylyk — Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllygy bilen gutlady.

Soňra duşuşyga gatnaşyjylar milli Liderimiziň çykyşyny uly üns bilen diňlediler. Milli Liderimiz şu günki beýanyny tamamlamak bilen, duşuşyga gatnaşyjylara berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, okuwda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň çykyşy şowhunly, dowamly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Milli Liderimiz talyplara we okuwçylara: «Mähriban we eziz ýaşlar! Siz bilen öňe, öňe, diňe öňe jan Watanym Türkmenistan!» diýen buýsançly sözler bilen ýüzlendi.

Şunuň bilen umumy sapak tamamlandy.

www.tdh.gov.tm