Soňky habarlar

BILDIRIŞ

Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän 2008-nji ýylda doglan 7-nji synpy tamamlaýan 
okuwçylaryň dykgatyna

Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatyna sportuň erkin göreşi, dzýudo göreşi, woleýbol, ýeňil atletika, futbol,  agyr atletika, boks, türkmen milli göreşi, karate-do we guşakly göreşi görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden okuwçylar kabul edilýär.  
Okuwa girmäge isleg bildiren okuwçylaryň resminamalary  
2021-nji ýylyň 05-31-nji iýuly aralygynda ýokarda görkezilen sport görnüşleri boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşligindäki Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda kabul edilýär. Okuwçylaryň medisina barlagy, synag esasynda saýlap almak bäsleşigi 2021-nji ýylyň 02-20-nji awgysty aralygynda geçirilýär.

Salgysy: Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň Babarap köçesiniň 9-njy jaýy. 
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 80063-54-94-88.   

 

Giňişleýin maglumaty https://metbugat.gov.tm/ saýtyndan, Türkmensporty gazetiniň 03.07.2021ý sanyndan girip alyp bilersiňiz