Soňky habarlar

Talyplaryň zehin bäsleşigi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp «Ýaş ýürekleň ylhamynda Aşgabadyň merjen keşbi» ady bilen fakultetleriň arasynda zehin bäsleşigi geçirildi.

Bäsleşige ykjam taýýarlanan talyplar özleriniň ukyplaryny we başarnyklaryny görkezdiler. Olar Aziýanyň merjen şäheri diýlip wasp edilýän ajaýyp şäherimiz Aşgabadyň şanly senesini mynasyp garşylamak üçin tagalla etdiler. Eminler topary talyplaryň ýokary netije görkezmek bilen aşgabat şäheriniň gününe sowgatly gelendiklerini aýtdylar.

ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp «Ýaş ýürekleň ylhamynda Aşgabadyň merjen keşbi» atly zehin bäsleşiginiň çäginde talyplaryň gatnaşmagynda guralan sergä syn etmäge mümkinçilik döredildi. Sergä baranlar Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň we mugallymalrynyň sport hem-de bilimde gazananlaryny synladylar.

Enejan BORJAKOWA,

TDBSI-niň Sportuň mediki-biologik üpjünçiligi kafedrasynyň uly mugallymy.