Soňky habarlar

Aşgabadyň onlaýn kubogy tamamlandy

Küşdüň çalt oýnalýan görnüşi (blitz) boýunça Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen Aşgabadyň onlaýn açyk çempionaty tamamlandy. Şanly sene mynasybetli geçirilen paýtagtymyzyň açyk onlaýn çempionatyna jemi 140 türgen gatnaşdy. Bu ýaryşda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan küştçüler, şol sanda Türkiýe Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Belarus Respublikasy we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurtlardaky ildeşlerimizem güýç synanyşdylar. Olaryň arasynda Bütindünýä Küşt Olimpiýadasynyň ýeňijisi hem, çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda dünýäniň çempionatlarynyň ýeňijileri hem, Aziýa yklymynyň çempionlary hem bardy.

 Ýaryşa gatnaşýan türgenler ýaş we jyns tapawutlary boýunça 4 toparda bäsleşdiler. «A» toparda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň çempiony, halkara sport ussady Saparmyrat Atabaýew 1-nji orny eýeledi. 21 ýaşly türgen 2016-njy ýylda Soçi şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda 17 ýaşa çenli oglanlaryň arasynda altyn medala mynasyp bolupdy. Şol institutyň ýene-de bir talyby, Türkmenistanyň 3 gezek çempiony, FIDE-niň ussady Jemal Öwezdurdyýewa zenanlaryň arasynda 1-nji orny eýelemegi başardy. Ol hem 2018-nji ýylda 20 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Aziýa yklymynda bürünç medalyň eýesi bolupdy.

Erkekleriň arasynda sport ussatlygyna dalaşgär Gurbangeldi Amangeldiýewiň 2-nji orna düşmegi düýbünden garaşylmadyk waka boldy. Çünki ol 3-nji orny eýelän halkara sport ussady Meýlis Annaberdiýew bilen grossmeýster Maksat Atabaýewden öňe geçmegi başardy.

Zenanlaryň arasyndaky bäsleşikde halkara grossmeýster Mähri Geldiýewa bilen I derejeli türgen Ogulsuraý Baýrambaýewa deň utuk topladylar. Goşmaça görkezijiler boýunça 2-nji orun halkara grossmeýster Mähri Geldiýewa berildi. Aşgabat şäheriniň 16-njy orta mekdebiniň okuwçysy Ogulsuraýyň bu abraýly ýaryşda gazanan üstünligi onuň ilkinji görkezen netijesi däldir. Ol 2019-nji ýylda uly ýaşly zenanlaryň arasynda I liganyň çempiony we 2020-nji 18 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň çempiony bolmagy başardy. 16 ýaşa çenli türgenleriň arasynda birinji derejeli küştçüler Amanmuhammet Hommadow bilen Eneş Arazmedowa 1-nji orny eýeledi.

Ýaryşda baýraklary orunlary eýelän türgenler Aşgabat şäher häkimliginiň gymmat bahaly sowgatlary we Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary bilen sylaglanylýar.

Ýaryşa gatnaşan iň ýaşuly türgen hökmünde 68 ýaşly Myrat Ýakubowa, iň ýaşajyk türgen hökmünde 5 ýaşly Söhbet Agamämmedowa (ikisem Daşoguz şäheri), şeýle-de mümkinçiligi çäklendirilen türgenleriň arasynda iň gowy netije görkezen Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, FIDE-niň tälimçisi we emini, sport ussady Aýdogdy Atabaýewe Türkmenistanyň Küşt federasiýasy tarapyndan goýlan ýörite baýraklar gowşuryldy.

   «7/24.tm».