Soňky habarlar

Ahmet Ataýew: «Ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň halkyny begendirmegi arzuw edýäris!»

AFK-nyň kubogynyň toparçadaky ýaryşynyň ikinji tapgyryndaky «Alaý» – «Altyn asyr» oýnundan bir gün öň, ýagny 16-njy maýda däp bolyşy ýaly metbugat kmaslahaty geçirdi. Onuň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň «Altyn asyr» toparynyň baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew bilen toparyň kapitany Ahmet Ataýew žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi.

Baş tälimçi Ý.Hojageldiýew: «Birinji tapgyrda utuk ýitirdik, şonuň üçin indi utuk ýitirmäge hakymyz ýok. Bize diňe ýeňiş gazanmak we toparçadaky ýagdaýymyzy gowulandyrmak gerek» diýip, söze başlady.

 

— Birinji tapgyrda iki oýunçyňyz oýundan çetleşdirildi, şu ýagdaý dowam etse, «Nasaf» bilen oýunda oýunçy ýetmezçiligi ýüze çykmagy ahmalmy?

— (Ýylgyrýar) Edil beýle bolup durasy ýok. Dogry futbolda hemme zat bolup bilýär, ýöne edil oýunçy ýetmez ýaly derejä çenli eltmeris.

 

— Birinji tapgyrda «Hujand» bilen deň oýnadyňyz, düzümi täzelenen toparyň şeýle güýçli garşylyk görkezmegine garaşypmydyňyz.

— Elbetde garaşypdyk. Sebäbi Täjigistanda häzir çempionat dowam edýär. Bizde bolsa entek möwsüm başlananok. Ertirki oýunda biz oýun babatda gowrak çykyş edip, birinji tapgyrdaky säwliklerimizi gaýtalamazlyga çalşarys.

 

—Toparçadaky haýsy topary iň güýçlisi diýip hasap edýärsiňiz?

—Hiç topary aýratyn atlandyryp bilmerin. Çünki hatda «Alaýda» hem indiki tapgyra çykmaga mümkinçilik bar. Ýöne ertirki oýunlar köp meseläni aýdyňlaşdyryp berer.

 

—Ilkinji tapgyrdaky deňlik haýsy topara köpräk peýda berdi «Altyn asyramy» ýa-da «Hujand» toparyna?

—Deňlik hiç topara-da peýda getirmedi. Sebäbi herimize 1 utuk berildi. Indiki iki oýunda biz hem, «Hujand» hem iki ýeňiş gazansak toparçanyň ýeňijisi bolup bileris. Ýer eýelerine garşy oýunlar hemişe-de kyn geçýär. Her kim utuk ýitirmejek bolup seresap oýnaýar. Emma ýagdaýlar şeýle boldy. Indi biz muny kabul etmeli bolýarys.

***

«Altyn asyr» toparynyň kapitany Ahmet Ataýew: «Ertirki oýunda nesip bolsa ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň halkyny begendirmegi arzuw edýäris!» diýdi.

 

Taýýarlan Merdan BAÝAT.

 

P.S. «Altyn asyr» bilen «Alaý» toparynyň arasyndaky oýun ertir (17.05.2021) sagat 17:00-da (Aşgabat wagty bilen) başlanar.