Soňky habarlar

Ýazguly Hojageldiýew: «Maksadymyz her oýunda ýeňiş gazanmak»

AFK-nyň kubogynyň toparçadaky bäsleşiginiň birinji tapgyrynda «Hojand» bilen «Altyn asyr» toparlary duşuşýar. Bu oýnuň öňünden geçirilýän iki toparyň tälimçileriniň gatnaşmagyndaky metbugat maslahatynyň birini bölüminde  «Altyn asyr» toparynyň baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew bäsdeşleri hakyndaky sowala jogap berip, şeýle diýdi:

— Birinji oýun hemişe kyn bolýar. Toparçada ýönekeý topar ýok. Öz mümkünçiliklerimize görä topardan çykmaga synanyşarys.

 

— Toparyň şu ýaryşa taýýarlygy nähili boldy?

— Biz şu ýaryşda netijeli çykyş etmegi maksat edinip, oňa ykjam taýýarlandyk. Maksadymyz bolsa her oýunda ýeňiş gazanmak.

 

— Toparyň öňünde nähili maksat goýuldy?

— Maksat her oýna mynasyp taýýarlyk görmek we ýeňiş gazanmak. Galanyny wagt görkezer. Biz şu mahal diňe biriinji oýun hakynda pikirlenýäris.

 

— Türkmenistanyň çempionaty heniz başlanok. Oýun tejribesi bilen bagly meseleler ýüze çykyp bilermi?

— Şeýle emse ýze çykmaz diýip biljek. Sebäbi biz oýun taýýarlygyny ele almak üçin ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirip durduk.

***

«Altyn asyr» yklym ýaryşynyň toparçalaýyn tapgyrynda «Hojand» (Täjigistan), «Alaý» (Gyrgyzystan) we «Nasaf» (Özbegistan) bilen güýç synanyşar.

Ýeri gelende bellesek, paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary 2018-nji ýylda şu ýaryşyň finalyna çenli baryp ýetipdi. 2019-nji ýylda bolsa Merkezi Aziýa sebitiniň toparçasynda ýeňiji bolmagy başarypdy.

Merdan BAÝAT,

sport žurnalisti.