Soňky habarlar

Şanly  senäniň  şanyna

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Ýaşlar Watanymyzyň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi we beýik geljegidir» atly okuw maslahaty geçirildi.

***

2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Gyşky oýunlar sport toplumynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli figuralaýyn typmak boýunça «Sagdynlygyň, bagtyýarlygyň mekany sen Aşgabat» atly  görkezme çykyşlar geçirildi. Şeýle-de, tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik guraldy. Duşuşygyň guramaçysy bolup, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebi hem-de Gyşky oýunlar sport toplumy çykyş etdi.

***

2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli ussat türgenleriň gatnaşmagynda uçurymlaryň Olimpiýa şäherçesine gezelenji guraldy. Uçurymlaryň gezelenji Türkme nistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebi tarapyndan guraldy.

 ***

2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Ýeňiş gününiň 76 ýyllygy mynasybetli «Müdimidir ady merdem gerçekleriň» atly weteranlar bilen duşuşyk geçirildi. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi tarapyndan guralan duşuşyga ady agzalan mekdebiň okuwçylary we mugallymlary gatnaşdylar.

 ***

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Awtomobil sporty merkezine uçurymlaryň gezelenji guraldy.Awtomobil sporty merkezine guralan gezelenjiň guramaçysy bolup  «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy çykyş etdi.

«7/24.tm»

(TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň bäsleşigine)