Soňky habarlar

Saglyk ýolundaky ylgaw ýaryşy

«Bedenterbiýe we sportda Arkadagyň ýoly bilen!» atly Saglyk ýoluna guralan köpçülikleýin ýörişe ýokary okuw mekdepleriniň talyplary işjeň gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine wekilçilik edýän talyplaryň 21-siniň gatnaşmagynda geçirilen Saglyk ýoluny ylgap geçmek boýunça ylgaw ýaryşy Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli guralan ýörişiň dabarasyny artdyrdy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi hem-de Aşgabat şäher häkimligi  «Bedenterbiýe we sportda Arkadagyň ýoly bilen!» atly Saglyk ýoluna guralan köpçülikleýin ýörişiň guramaçysy bolup çykyş etdi.

Bu bäsleşikde Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň Himiýa faku­­ltetiniň 4-nji ýyl talyby Maksat Öwlüýägulyýew (35 minut 26 sekunt) 1-nji orny eýeledi.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Sportuň Olimpiýa görnüşleri fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Hangeldi Atageldiýew  (36 minut 17 sekunt) bellenen aralygy 2-nji bolup geçdi.

 Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň Maliýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Mansur Jumaýew (39 minut 07 sekunt) 3-nji baýrakly ornuň eýesi boldy.

Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Dabaralara gatnaşanlar özleri hakyndaky yzygiderli aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza ak ýürekden alkyş aýtdylar.

Gurtgeldi GARÝAGDYÝEW,

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaşlar syýasaty we köpçülikleýin sport çäreleri bölüminiň başlygy.