Soňky habarlar

Aziýaly ýyldyzlar Ýewropanyň futbol asmanynda şugla saçýarlar

Aziýaly futbolçylaryň dünýä futbolunyň ösmegine täsir edýändigi hakynda kän gürrüň edilýär. Dünýä futboly diýeniňde, mundiallaryň ýeňijilerini alyp göräýiň! Ýa Ýewropanyň, ýa Günorta Amerikanyň wekilleri dünýä çempiony bolýandyr. Ýöne transferlere syn etseň, amerikaly ýyldyzlar (Messi, Neýmar, Suares we beýlekiler...) hem Ýewropanyň futbol asmanynda şugla saçyp başlansoň, ykrar edilip ugralýar. Aziýanyň wekilleriniň amerikaly hünärmenleriniň nazaryndan sypyp, Ýewropada barha we barha köp peýda bolýandygy, belki, şonuň üçindir.

Gepiň tümmek ýerine ýetip, säginsek ilki kim göz öňüne gelerkä? Elbetde, Serdar Azmun! Onuň internet arkaly dünýä ýaýran: «Täşli Tulegenowyň «Sonam geldimi?» diýen türkmen halk aýdymyny diňläň!» diýen çagyryşyny eşitmedik az-azdyr. Eýranly türkmen futbolçysy geçen möwsümde Russiýanyň Premýer-ligasynyň iň köp tapawutlanan oýunçysy boldy. Ol  häzirki wagtda hem ynamly öňdeligi eýelemegini dowam edýär.

Ýene bir eýranly oýunçy Mehdi Taremi Portugaliýanyň çempionatynda «Porto» toparynyň çempion bolmagy üçin tagalla edýär. Ol iň köp tapawutlanýan oýunçylaryň sanawynda 12 pökgi bilen ilkinji 5-lige girýär. Taremi bilen Azmunyň Eýranyň milli ýygyndysynyň hem esasy oýunçylarynyň biridigini bellemek gerek. Olaryň ýene bir eýranly oýunçy Şahab Zahedi Islandiýa-Koreýa Respublikasy-Ukraina ugry boýunça hereket edip, ilki «Olimpikde» Ukrainany Premýer-ligasyna gadam basýar. Häzirki wagtda bolsa ol «Şahtýor» bilen 2-nji orun (Çempionlar ligasyna gatnaşmaga hukuk berýän orun) ugrunda göreşýän «Zarýanyň» üstünligine goşant goşýar. Zahedi 10 gezek tapawutlanyp, 1-2-nji orunlary paýlaşýan 2 futbolçydan 2 pökgi yzda barýar. Onuň möwsümi 1-nji orunda tamamlamak mümkinçiligi ýok däl.

Aziýa futboly hakynda gürrüň edilende biziň sebitimizde koreýaly Son Hyn Minden soňra Eldor Şomurodow ýatlanylýar. Ol Italiýanyň «A» seriýasynda «Jenoanyň» düzüminde yzygiderli tapawutlanýar. Ol 33-nji tapgyrda «Jenoanyň» öz meýdançasynda «Spesiýany» ýeňmegine goşant goşup, şu möwsümdäki 5-nji goluny tora saldy. 2020-nji ýylda Belarusyň çempiony bolan Soligorskiniň «Şahtýorynyň» düzüminden Polşanyň çempiony «Legiýanyň» hataryna goşulan Josurbek Ýahşibaýew geçen möwsümde 16 gol bilen Belarusyň iň netijeli oýunçylarynyň sanawynda 2-nji basgançaga çykdy. Häzirlikçe oňa Polşada tapawutlanmak başardyberenok.

Germaniýada dogulan asly owganystanly oýunçy Nadim Amiri nemes raýatlygyny alyp, ýerli ýygyndyda oýnaýanam bolsa, onuň «Baýeriň» düzüminde seýregem bolsa tora salýan gollaryna Aziýanyň dünýä futbolyna goşandy diýip düşünýäris. Sözümiziň soňunda Türkmenistanyň ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky esasy bäsdeşleriniň biri bolan Koreýa  Respublikasynyň ezber oýunçysy Sonyň Angliýanyň Premýer-ligasynda 15 pökgi bilen 4-nji orny eýeleýändigini aýtmalydyrys. Oňa 1-nji orna çykmak üçin ýene 6 gezek tapawutlanmak gerek.

Möwsüm ahyrlaýar, ýöne entek dowam edýär. Diýmek, Ýewropada çykyş edýän aziýaly oýunçylara entek gaçara-kowara maý bar. Olara üstünlik arzuw edýäris!

Hojaberdi APBAÝEW,

žurnalist.