Soňky habarlar

Okuwçylaryň üstünligi

Türkmenistanda ýaş nesle döwrebap bilim berilýändigini halkara ders Olimpiadalarynda gazanylýan üstünlikleriň mysalynda göz ýetirmek bolýar. Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň gazanýan üstünlikleri hakyndaky hoş habara häli-şindi şaýat bolup durýarys. Däbe öwrülen halkara Mendeleýew Olimpiadasyna her ýylda gatnaşyp netijeli çykyş edýän mekdep okuwçylarynyň gazanan üstünligi hakynda gyzgyny bilen «Watan» habaralar gepleşiginde habar berildi.

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara Mendeleýew Olimpiadasyna gatnaşyp, himiýa dersinden dürli görnüşli medallara mynasyp bolmagy hemmeleriň şatlygyna şatlyk goşdy. Aşgabat şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerine ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Dawut Muhammetgulyýew halkara ders Olimpiadasynyň altyn medalyna eýe boldy. Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internatynyň okuwçylary Ýusup Döwletmyradow, Berdigylyç Rejepbaýew we Gözel Döwranowa kümüş medala mynasyp boldular.

Ýeňijileri abraýly halkara Olimpiada Aýratyn zehinli çagalaryň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internatynyň himiýa mugallymy Nazar Mämmedow taýýarlapdyr. Bu tejribeli mugallymyň taýýarlan okuwçylarynyň ýylyň ýylyna halkara Olimpiadalarda baýrakly orunlary eýeleýändiklerini aýtmak gerek. 

2021-nji ýyldaky halkara Mendeleýew Olimpiadasyna dünýäniň 28 döwletinden ýaşajyk himiýaçylaryň 140-dan gowragy gatnaşypdyr.

«7/24.tm»