Soňky habarlar

Aprel – sport aýy

2021-nji ýylyň aprel aýy bütin dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem sport wakalaryna baý boldy. Olaryň hatarynda iri sport bäsleşiklerem, baýramçylyklardyr belli senelerem bar. Sport bilermeni Hajymyrat Söýünowdan aprel aýynyň sport wakalaryny teswirläp bermegini haýyş etdik:

 — Aprel aýynyň ilkinji günlerinde Bütindünýä saglyk gününiň bellenilip, soňky ýekşenbede hem Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli  sport wakalary dowamly geçirilýär. Aprel – sport aýy hökmünde halk arasynda ykrar edilendigini hasaba almanyňda-da, bu aýda türkmen türgenleri iri sport bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etdiler.

Tokio Olimpiadasynyň saýlama ýaryşynyň çäginde geçirilen halklara ýaryşda türkmenistanly suwda ýüzüjiler dürli görnüşli medallaryň 7-sini gazandylar. Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda bolsa türkmenistanly türgenleriň 4-si medal gazanyp, Türkmenistan umumytoparlaýyn bäsleşikde 9-njy orna düşdi.

Şu ýyl ilkinji gezek türkmen bedewiniň baýramy bilen bilelikde türkmen alabaýynyň hem baýramy bellenilip, milli gymmatlyklarymyzyň şan-şöhratyny bütin dünýä ýaýdyk. Baýramçylyk çäreleriniň dowamynda sport ýaryşlarynyň, şol sanda sportuň olimpiýa görnüşleri boýunça bäsleşikleriň geçirilendigini bellesek, milli gymmatlyklarymyza bagyşlanan baýramda olimpiýa hereketi hem wagyz edildi.

1896-njy ýylyň 6-14-nji aprelinde Afinyda ilkinji gezek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilendigini ýatlasak, şu ýyl häzirki zamanyň Olimpiadalarynyň esaslandyrylanyna laýyk 125 ýyl doldy. Şol şanly sene, ýagny 6-njy aprel bolsa, Birleşen Milletler Guramasy tarpyndan halkara sport güni hökümnde dabaralandyrylýar.

14-nji aprel hem futbol muşdaklary üçin  baýramçylyk hökmünde bellenilýär. Futbol gününiň bu senä gabat gelmeýändigi hakynda pikirlenen janköýerlere 14-nji apreliň futbol derwezeçisiniň günüdigini ýatladaýyn. Gepiň gerdişine görä aýtsak, hokkeý derwezeçisiniň hem baýramyna sport senenamasyndan orun berlipdir. Ol baýram 31-nji oktýabrda bellenilip geçilýär.

Sözümi jemläp aýtsam, Türkmenistanda diňe aprel aýynda däl, eýsem ýylyň ähli paslynda hem sport wakalary dowamly geçirilýär. Ýöne bu ýyl türgenlerimiziň aprel aýyny has dabaralandyrandygyny nygtap, olara hemişe rowaçlyk ýar bolmagyny arzuw edýäris!

«7/24.tm»