Soňky habarlar

Sport we ýaşlar

2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Gyşky oýunlar sport toplumynda Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň hem-de Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumynyň bilelikde gurnamagynda suwda ýüzmegiň adam saglygyna peýdasyny wagyz edýän «Sport bilen gözellige tarap» atly duşuşyk geçirildi.

Mähri AÇYLOWA,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hünärmeni. 

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň gurnamagynda Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň mejlisler zalynda «Atym bar, ganatym bar atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Duşuşyga gatnaşanlar hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada giňişleýin çykyş etdiler.

Eneş Nurjanowa

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hünärmeni.

Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýy mynasybetli Aşgabat Şäheriniň Berkararlyk etrabynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda badminton boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş sportuň badminton görnüşi boýunça oglan-gyzlaryň arasynda guraldy. Bäsleşigi Türkmenistanyň Baş Bilim müdürligi, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy, Türkmenistanyň demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti gurady.

 «7/24.tm»

 Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirlen 23-nji orta mekdebinde mekdebiň okuwçylarynyň  arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. «Berkarar döwletim-bagtyýar döwrüm, Arkadag saýaňda uzaýar ömrüm» ady bilen guralan duşuşykda çykyş edenler mekdep okuwçylarynyň ýollarda özlerini howpsuz alyp barmaklary barada   giňişleýin gürrüň etdiler. 

Aýnabat AMANOWA,

Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirlen 23-nji orta mekdebiniň mugallymy.

Mary şäheriniň Köpugurly sport toplumynda gylyçlaşmak boýunça Mary welaýatynyň çempionaty geçirildi. Ýaryş 2002-2009-njy ýyllarda doglan oglan-gyzlaryň arasynda guraldy. Ýaryşyň ýeňijilerine Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary hem-de sowgatlary gowşuryldy.

Ogulgöwher GURBANOWA,

Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň Okuw-sport işleri boýunça direktoryň orunbasary.